THÔNG TIN SẢN PHẨM

TẦNG 5 - 23

MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG 5 - 23

 Số căn hộ trên một tầng 22